Vår värdegrund

Våra värderingar utgår från alla människors lika värde, rätt till ett värdigt liv samt rätt till ett liv utan diskriminering, utifrån lagens sju diskrimineringsgrunder (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder), nationalitet, eller utifrån en individs eller grupps psykiska hälsa.

Vi behandlar varandra och människor i vår omvärld med största respekt: vi är inkännande, icke-dömande och ödmjuka i vårt bemötande. Vi lyssnar till varandra och har ett tillåtande förhållningssätt.

Vi vill finna balans

Vi vill skapa glädje

Vi vill vara professionella