Samtalsterapi

KBT står för kognitiv beteendeinriktad terapi och är ett samlingsbegrepp för psykoterapi som har sin grund i forskning inom kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. KBT är en evidensbaserad behandling, det vill säga att det finns ett starkt forskningsstöd för att de metoder som används är effektiva vid behandling av olika problem. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som behandling vid ett flertal olika problemområden.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en metod för att medvetandegöra och bearbeta hur man tänker om sig själv, om omgivningen, och om tillvaron i stort. Med en medvetenhet kan du påverka dina tankar och därmed dina känslor och beteenden. Vi fokuserar på det som är här och nu och på framtiden. Med insikter och förståelse kan man åstadkomma en förändring i sitt liv. Genom att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till en tidigare problematik kan den gamla minska och försvinna.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och målinriktad psykoterapiform som används för att åstadkomma förändringar i människors beteende och livssituation. KBT är idag den snabbast växande psykoterapiformen och under senare år har efterfrågan varit större än tillgången på behandlare med rätt kompetens och utbildningsbakgrund.

Några av de främsta tillämpningsområdena är ångesttillstånd, depressioner, drogproblematik, ätstörningar och psykoser. Vid stressproblematik, förebyggande av utbrändhet eller vid psykosomatiska problem finns goda behandlingsresultat med KBT. Andra tillämpningsområden är behandling vid olika personlighetsstörningar. KBT används också vid en rad andra områden som vid arbete i skolan och i arbete med organisation och utveckling.

Samtalsterapin utgår från KBT & ACT som metoder och ges till såväl enskilda individer som par.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT är en utveckling av KBT, där man utgår ifrån att alla beteenden är inlärda och kan läras om. Terapiformen har inslag ifrån österländskt tänkande, att vi är en del av något större som vi inte kan påverka. Vilket i sin tur gör våra värderingar och vad vi vill med våra liv mycket tydligare. ACT är att leva här och nu, att acceptera det som är, samt att bryta oönskade vanor och beteenden. Genom att förhålla dig till det som är kan du skapa det liv som passar dig.
Att skapa en förändring förutsätter att du är villig att acceptera det som är, och att du vill tänka om och tänka nytt. Även om det ibland kan kännas svårt så är allt möjligt, förutsatt att du är villig att prova nya sätt.

Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT)

IBCT är en väl etablerad behandlingsform som har en stark vetenskaplig grund.

Ordet integrativ står för att metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. Acceptansbegreppet används i IBCT på samma sätt som i andra metoder inom den så kallade tredje vågen inom KBT. Acceptans handlar här om ett förhållningssätt till tillvaron och livet, om att se och stå ut med verkligheten så som den är, och om att utifrån den insikten agera mot sina värden och mål. Mål som kan definieras inom ramen för en relation – eller på egen hand.

I IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om vissa saker och vara oense om andra. Men det är inte det om ger upphov till lidande. Lidandet orsakas istället av hur paret hanterar de här problemen.

Man utgår från en beteendeanalys där man kartlägger vad relationsproblemen har sin grund i och varför dom hålls vid liv. Med utgångspunkten att man ska förlåta och förstå istället för att man ska anklaga och bli arga på varandra så försöker man hitta nya konstruktiva vägar genom samarbete. Dessa nya vägar prövas och utvärderas efter hand. Metoden är användbar i alla slags relationer därför att bra kommunikation i grund och botten handlar om att kunna kommunicera med varandra utan att såra varandra.

Genom att acceptera både sina egna och den andras känslor ökar chansen att lyckas förändra relationen. Även s.k. beteendeterapeutiska metoder används för att åstadkomma förändring inom en relation.

Parterapi inleds med bedömningssamtal; paret tillsammans, därefter var och en individuellt samt slutligen paret tillsammans. Det brukar vara givande för paret att både gemensamt och enskilt få hjälp av en oberoende part.

Först i det fjärde gemensamma samtalet presenterar terapeuten en idé för paret om hur de kan bli hjälpta. I behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. IBCT har vid utvärderingar visat sig fungera lika bra och delvis något bättre än traditionell beteendeinriktad terapi.

Vi arbetar under tystnadsplikt med respekt för klientens integritet.

Vi utgår bl a ifrån:

  • Aron Beck
  • Anna Kåver
  • Paul Moxnes