KBT

KBT står för kognitiv beteendeinriktad terapi och är ett samlingsbegrepp för psykoterapi som har sin grund i forskning inom kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. KBT är en evidensbaserad behandling, det vill säga att det finns ett starkt forskningsstöd för att de metoder som används är effektiva vid behandling av olika problem. Socialstyrelsen rekommenderar KBT som behandling vid ett flertal olika problemområden.

KBT kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient, strukturerade samtal, tydliga mål samt hemuppgifter mellan samtalen som klienten och terapeuten skapar tillsammans.

KBT, forskning och evidens - Som terapiform utmärker sig kognitiv beteendeterapi (KBT) genom sin närhet till vetenskapen. I KBT vill man ha stöd i modern psykologisk forskning för allt som sker i en behandling. Det innebär att förståelsen av patientens problematik utgår från forskning om hjärnan, våra beteenden och psykologiska processer.

Det innebär också att de metoder som används i terapin visat sig effektiva i jämförande, experimentella studier. Som patient eller klient som går i KBT kan man alltså känna sig trygg med att de metoder som terapeuten använder är noggrant vetenskapligt utprövade och effektiva för just de problem man själv har. Med evidensbasering brukar man mena att en terapi visat sig effektiv för en viss problematik i två större behandlingsstudier med behandlingsgrupp och kontrollgrupp. Studierna ska ha genomförts av oberoende forskargrupper och sedan granskats och publicerats i välrenommerade forskningstidskrifter.

Genom denna typ av forskning kan KBT sägas vara evidensbaserat för 23 olika problemområden. Kvalitativ forskning är också viktigt i förståelsen av varför KBT fungerar, och för att få uppslag till hur KBT kan bli bättre. Forskningen på KBT utvecklas hela tiden, och varje år visar sig nya metoder vara effektiva i behandlingen av psykisk ohälsa.

IBCT, som står för Integrative Behaviour Couples Therapy, är en väl etablerad behandlingsform som har en stark vetenskaplig grund. Ordet integrativ står för att metoden kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier. Acceptansbegreppet används i IBCT på samma sätt som i andra metoder inom den så kallade tredje vågen inom KBT. Acceptans handlar här om ett förhållningssätt till tillvaron och livet, om att se och stå ut med verkligheten så som den är, och om att utifrån den insikten agera mot sina värden och mål. Mål som kan definieras inom ramen för en relation – eller på egen hand.

I IBCT menar man att par, oundvikligen och med tiden, kommer att möta problem. De kommer att bråka, tycka illa om vissa saker och vara oense om andra. Men det är inte det om ger upphov till lidande. Lidandet orsakas istället av hur paret hanterar de här problemen. Man utgår från en beteendeanalys där man kartlägger vad relationsproblemen har sin grund i och varför dom hålls vid liv. Med utgångspunkten att man ska förlåta och förstå istället för att man ska anklaga och bli arga på varandra så försöker man hitta nya konstruktiva vägar genom samarbete. Dessa nya vägar prövas och utvärderas efter hand. Metoden är användbar i alla slags relationer därför att bra kommunikation i grund och botten handlar om att kunna kommunicera med varandra utan att såra varandra.

Genom att acceptera både sina egna och den andras känslor ökar chansen att lyckas förändra relationen. Även s.k. beteendeterapeutiska metoder används för att åstadkomma förändring inom en relation. Parterapi inleds med bedömningssamtal; paret tillsammans, därefter var och en individuellt samt slutligen paret tillsammans. Det brukar vara givande för paret att både gemensamt och enskilt få hjälp av en oberoende part.

Först i det fjärde gemensamma samtalet presenterar terapeuten en idé för paret om hur de kan bli hjälpta. I behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. IBCT har vid utvärderingar visat sig fungera lika bra och delvis något bättre än traditionell beteendeinriktad terapi.

Vi arbetar under tystnadsplikt med respekt för klientens integritet.

Vi utgår bl a ifrån:

  • Aron Beck
  • Anna Kåver
  • Paul Moxnes